خدمات بسته بندی محصولات

چاپ و تبلیغات و بسته بندی-طراحی بسته بندی-دستگاه های بسته بندی-طراحان بسته بندی- بسته بندی مواد غذایی، حبوبات و خشکبار

خدمات بسته بندی محصولات

چاپ و تبلیغات و بسته بندی-طراحی بسته بندی-دستگاه های بسته بندی-طراحان بسته بندی- بسته بندی مواد غذایی، حبوبات و خشکبار

  • ۰
  • ۰

رساله gl/l (1167)

اoliver robinson

دانشکده بیرک بک انگلستان Birkbeck College,United Kingdom,

آماندا گریفیتس ،دانشگاه ناتینگهام ، انگلستان Amanda Griffiths University Of Nattingham

چکیده

تغییرات سازمانی دگرگون کننده یک واقعه مهم در زندگی کارمندان یک سازمان است که همواره

مورد بحث قرار می گیرد و می تواند منبع قابل توجه ای برای ایجاد تنش محسوب گردد مطالعه اخیر نگاهی دارد به تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی .در این مطالعه از مجموعه ای از روش ها در قالب مصاحبه بدون محدودیت با افراد استفاده شده است تا مشخص گردد چرا تعییرات می توانند تنش زا باشد و چگونه افراد روش های غلبه کننده را برای رفع این تنش به کار می برند پنج منبع در ایجاد تنش ناشی از تغییرات مشخص گردیده است :

1-حجم کاری افزایش یافته

2-بی ثباتی

3-ابهام،مشاجره،میان افراد

4-احساس عدم اجرای عدالت

5- و احساس شکست

پانزده روش غلبه کننده برای این موارد برشمرده شده است.این موارد به چهار نوع غلبه کننده تقسیم بندی شده است:

1- غلبه از طریق مرکزیت یافته

2- غلبه از طریق احساسات متمرکز شده

3- غلبه از طریق شناخت

4- و غلبه از طریق حمایت اجتماعی .

لغات کلیدی : غلبه کردن ، تغییرات دگرگون کننده ، تنش سازمانی

تغییرات سازمانی در مقیاس گسترده ، اعم از اینکه در قالب ادغام ، اکتساب ، بازسازی یا کوچک کردن باشد، به عنوان یک ویژگی گسترده محیط های کاری ناپایدار امروزی محسوب می شود.تغییرات عمدتا توسط عوامل اقتصادی و فشارهای سهام داران به وجود می آید و بعنوان یک مشکل جانبی مورد توجه قرار می گیرد. علی رغم مدارک گسترده مبنی براینکه تغییرات دگرگون کننده می تواند بر کیفیت و بهره وری کارمندان تاثیر عکس بگذارد اغلب به نظر می رسد مسئولیت غلبه بر این تغییرات به عهده خود افراد واگذار می شود. (کالان،1993،صفحه 65)

تعریف تنش و غلبه بر آن

تنش از یک کنش پویا میان شخص و محیط او ناشی می شود که به طور بالقوه ای چالش برانگیز، تهدید انگیز یا زیان آور ارزیابی می شود و به تلاشهایی جهت حل این چالش ، تهدید یا زیان ارزیابی شده از طریق فرایندهای غلبه کننده منجر می گردد. (لازاروس،1999). ارزیابی های شناختی اولیه برآورد می کنند که آیا یک مشکل تنش آفرین است یا خیر، در حالیکه ارزیابی شناختی ثانویه چگونگی غلبه بر عامل تنش را در صورت وجود به مورد بررسی قرار می دهد. غلبه بر تنش شامل تمامی شناخت ها و رفتارهایی می شود که توسط افراد پذیرفته شده است و در برخی زمینه ها برای دفع یک یک واقعه و عواقب آن طراحی شده است. نیازی نیست که غلبه به صورت واکنش صورت گیرد بلکه می تواند از پیش فعال شده باشد و تنش های پیش بینی شده و اثرات آن را تحت کنترل خود درآورد. (آسپینوال و تیلور ،1997)

عوامل تنش زای مرتبط با تغییرات سازمانی

تغییرات سازمانی می تواند در مقیاس های متفاوت و از طریق روشهای گوناگونی به وقوع بپیوندد. گسترده ترین وجه تمایز میان تغییرات دگرگون کننده و تغییرات سودآوراست (کالان ،1993، دانفی و استیس ،1993) تغییرات سود آور شامل هماهنگی و اصلاحات در مدیریت حاکم و فرایندهای تجاری است در حالی که اهداف استراتژیکی ،ساختار سازمانی و ارزش های فرهنگی همچنان در سرجای خود باقی است. تغییرات دگرگون کننده در سراسر یک شرکت رخ می دهد و به وسیله تغییرات بنیادی در استراتژی تجاری سازمان دهی مجدد سیستم ها ساختارها و تغییرات در توزیع قدرت در سراسر سازمام توصیف می شود.

ارزش های شرکت نیز ممکن است تغییر کند. تغییرات دگرگون کننده می تواند موجب از دست دادن شغل ، تنزل مقام و تهدید عزت نفس افراد شود (نادلر ، 1982)به علاوه اینکه فرصتهایی را برای برخی از افراد فراهم می سازد. گزارش شده است که کارمندان در مورد ماهیت چنین تغییراتی احساس سردرگمی وپریشانی می کنند. (کانتر،1983) ممکن است فقدان بسیاری از ویژگی های محیط کاری اداری احساس شود ویژگی هایی همچون قدرت ،مقام و احساس تسلط بر امور (کالان ،1993)

منبع اولیه تنش طی تغییرات سازمانی بی ثباتی گسترده است. السون و تتریک 1988 اظهار می دارند : یک نتیجه غیرقابل اجتناب که از تغییرات ناشی می گردد جایگزینی محیط باثبات و قابل پیش بینی به محیط بی ثبات و مبهم است (صفحه 374) همچنین تغییرات دگرگون کننده می تواند احساس شکست فردی را در میان کارمندان ایجاد کند به این صورت که ممکن است کارمندان مقام خود ،همکاران ، احساس تسلط بر امور فرهنگی را که با آن هویت خود را ابراز می کردند از دست بدهند. (میروایس ،1985)

غلبه بر تنش ناشی از تغییرات سازمانی

آشفورد 1988هشت استراتژی مورد استفاده برای رفع استرس ناشی از تغییرات سازمانی را مشخص ساخت سه مورد از آنها متکی بر ارزیابی متمرکزشده است: اجتناب شناختی تعریف مجدد شناخت ،مقایسه مثبت ،دو مورد از انها متکی بر مشکلات متمرکز شده است 1-جستجوی اطلاعات 2-و عملکرد مستقیم سه مورد از آنها به عنوان استراتژی های متکی بر احساسات متمرکز شده است :

1-تخلیه احساسات

2-قبول استعفاو

3-قوانین احساسی کالان 1993به سه حیطه غلبه فردی مورد استفاده در دفع استرس ناشی از تغییرات سازمانی پی برده است .نخست1- استفاده از منابع اجتماعی در قالب روئسا همکاران و مرئوسان یا زوجین ،از اهمیت مرکزی برای رفع تغییرات سازمانی دگرگون کننده برخودار است 2-استراتژی های متکی بر احساسات متمرکز شده مانند تخلیه احساسات ،مناغشه با همکاران ،و استفاده از مشروبات الکلی معمولا به کار برده می شود اگر چه قابلیت انطباق کمتری دارند 3-استراتژی های متکی بر مشکلات متمرکز شده است که از بیشترین ارتباط برخوردارند ،و شامل جستجوی اطلاعات ،برنامه ریزی عملکردها ،چانه زنی یا سازش است .

تعدادی از محققان در زمینه تغییرات سازمانی بر اهمیت جستجوی اطلاعات به عنوان یک استراتژی غلبه کننده ،به ویژه در دوره قبل از وقوع تغییرات ،تاکید کرده اند السون و تتریک 1988 فرایند جستجوی اطلاعات را یک پاسخ انضباتی به بی ثباتی و ابهام می دانند کار ترایت و کوپور 1997همچنین پیشنهاد می کنند که کسب اطلاعات در مورد فواید تغییرات یک روش کاهش تهدیدات وارده ناشناخته است السون و تترک 1998 پیشنهاد می کنند که استراتژی های غلبه بر تغییرات طبیعتا با توجه به سطح افراد در سازمان متغیر است کارمندان سطح پایین تر ،کنترل کمی بر امور دارند ،بنابراین احتمال بیشتری می رود که از نظر روانشناسی خود را از فرایند تغییر دور سازند و از افکار مربوط به تهدیدات بالقوه خودداری کنند. اعضای پرسنل مدیریتی کنترل بیشتری بر امور و وقایع دارند و معمولا بیشتر به جستجوی اطلاعات و بازخورد در مورد تغییرات می پردازند.

بررسی های اخیر

مطالعه موجود این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چه چیزی در فرایند تغییر وجود دارد که افراد آن را تنش زا می دانند و چگونه آنها بر این عوامل تنش زا غلبه می کنند.

مطالعات اخیر غلبه بر یک تغییر دگرگون کننده در یک بخش دولتی را نشان می دهد. پرسشنامه غلبه بر استرس (کارور،اسکیو و وینتراب 1989) یک طبقه بندی کلی از استراتژی های غلبه بر تنش است که در شرایط تنش زای کاری مورد تایید قرار گرفته است و نقطه آغازی برای الگوهای غلبه کننده توسعه یافته فراهم می سازد. سه سوال کلیدی که تحقیقات بر آنها متمرکز خواهد شد به صورت زیر است :

سوال تحقیقی 1: چه چیزی در فرایند تغییرات دگرگون کننده وجود دارد که افراد آن را تنش زا می دانند؟

سوال تحقیقی 2: چگونه افراد بر وقایع تنش زای ناشی از تغییرات غلبه می کنند ؟

سوال تحقیقی 3: آیا شناخت منابع محرز تنش زا به شناخت انواع محرز عکس العمل های غلبه کننده کمک می کند ؟

روش

سازمان میزبان

سازمانی که اطلاعات از آن جمع آوری شده است یک بخش دولتی در انگلیس می باشد که در حدود 390 کارمند دارد. این سازمان شماری از تغییرات را طی 20سال گذشته پشت سر گذاشته است. در زمان انجام تحقیقات سازمان درگیرو دار یک برنامه تغییراتی اساسی و گسترده بوده است.

این ابتکار تغییراتی یک عکس العمل استراتژیکی بود به افزایش رقابت ،عملکرد مالی ضعیف و اهداف بلند مدت سازمان برای افزایش هماهنگی در رابطه با مشتریان . تغییرات شامل بازسازی عملیات مقدم در زمینه ارتباط با مشتری و تغییرات مشابه در مسئولیت های اداری و نقش افراد بود.

سیستم های تجاری در پاسخ به نیاز استقلال مالی از دولت مرکزی در حال تغییر بودند که به معنی تغییر در سیستم های فن آوری اطلاعات و تغییرات در فرایندهای بی شمار روزمره بود. تغییر در ساختار الگوهای تبادلی تجدید نظر شده و الگوهای جدید تصمیم گیری را ایجاب می کرد. این تغییرات به صورت استراتژیک و بین سازمانی بودند و همچون تغییرات دگرگون کننده به سیستم جدید تجاری نیاز داشتند.

این مساله به عنوان بزرگ ترین سطح تغییرات سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. (دانفی و استیس 1993) . اطلاعات طی فرایند تغییرات در حال پیشرفت جمع آوری گردید قبل از اینکه تعداد زیادی از کارمندان از نقش های آینده خود در ساختار سازمانی جدید آگاهی یابند.

افراد مورد آزمایش (جامعه آماری)

چهارچوبی از افراد مورد آزمایش برای این مطالعه انتخاب شده است تا به تمامی سطوح سازمان و تمامی بخش ها تعمیم داده می شود. 280 نفر در این مطالعه شرکت کردند که 15 نفر از آنها زن و 13 نفر مرد بودند . سن افراد از 21 تا 56 طبقه بندی شد. آخرین مورد آزمایش شامل رئیس هیات مدیره ،7 مدیر ارشد ، 12 مقام اجرایی پایین تر و 8 نفر از کارکنان اداری بودند. حق حفظ سمت از 5/1 تا 37 سال طبقه بندی شد.210نفر از 28 نفر شرکت کننده به مدت 10 سال در سازمان حضور داشته اند. این مدت زمان یک نمونه بارز در بخش خدمات شهری است.

مصاحبه ها

مصاحبه های نیمه ساختاری سودمندترین روش کسب اطلاعات تحقیقی کامل در مورد تغییرات تلقی می گردد که مقیاس نسبی کوتاه مدتی از پروژه در اختیار ما می گذارد. مصاحبه ها در اطاق های خصوصی ادارات دولتی در لندن و کاردیف طی 20 روز صورت می گیرد. مصاحبه ها ضبط می شوند و حدود 30 تا 50 دقیقه به طول می انجامید.

در ابتدا اهداف پروژه را برای مصاحبه شوندگان شرح می دادند و از آنها می خواستند فرمی را جهت اعلام رضایت خود از شرکت در این مصاحبه پر کنند و به آنها اطمینان داده می شد که این مصاحبه ها به طور کلی محرمانه باقی خواهد ماند. از مصاحبه شوندگان یک سری سوالات کلیدی پرسیده می شد از آنها خواستند تا فکر کنند درباره 3 مورد از وقایع وخیم ناشی از تغییرات.

در قالب مصاحبه نیمه ساختاری همان سوالات کلیدی از هر یک از شرکت کنندگان پرسیده شد اما افراد برای بحث در مورد جزئیات بیشتر مسائلی که به طور ویژه ای برای آنها مهم تلقی می گردید دارای آزادی عمل بودند. مصاحبه با یک رشته سوالات باز با توجه به اطلاعات آماری و مفاهیم تغییرات آغاز گردید.

سپس از هر مصاحبه شونده می خواستند تا به سه مورد از مهمترین وقایعی که به عنوان پیامد تغییرات بر آنها اثر گذاشته است فکر کنند . به آنها این آگاهی داده می شد که وقایع می توانند دارای تاثیر مثبت یا منفی باشند. به آنها چندین دقیقه زمان به همراه یک کاغذ و خودکار داده می شد تا وقایعی را شرح دهند که احساس می کردند از بیشترین اهمیت برخوردار بوده است.

این وقایع وخیم تمرکز بر تجارب شخصی ویژه و مرتبط با تغییرات را آسان می ساخت و بنابراین اطلاعات کامل تری را فراهم می کرد. وقایع بر توجه به عکس العمل های فردی غلبه کننده در رویدادهای خاص تمرکز داشت و نه به روشهای غلبه کننده ای که در شرایط غیر واقعی و معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل و کدگذاری

تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل الگویی صورت پذیرفته است. الگو از تعدادی مقوله های مربوط به سوالات تحقیقی تشکیل شده است که در سایه اطلاعات می تواند اصلاح یا توسعه داده شود. متن به طور ریشه ای به این مقوله های حاصل از نوارهای ضبط شده با استفاده از تکنیک پیشنهادی جونز (1985) کدگذاری شده است. کدگذاری به صورت عبارتی است نه بر پایه لغات افراد. نسخه های مختصری خلق گردیده است که جملات تحت الفظی از آنها بیرون کشیده می شود. طبق تکنیک های مورد قبول مایلز و هامبرمن (1984) کدهای قیاسی از ادبیات مکتوب مرتبط با حوزه تحقیقی مشتق می گردند. کدهای قیاسی ثابت نیستند اما نسبتا بعنوان یک اساس منطقی عمل می کنند که در آن مقوله ها و موضوعات طی فرایندهای تجزیه و تحلیل گستزش می یابند.

یک اهمیت استفاده از مقوله های قیاسی این است که ظرفیت محققان را برای قبول شگفتی حین تجزیه و تحلیل اطلاعات گسترش می دهد .(مک کرکن 1988) و یک چنین وقایع قابل انتظاری می تواند منبع بازبینی یا گسترش تئوری موجود محسوب شود.

نتایج حاصل از توافق میان کدگذاران با استفاده از لیست کدگذاری و دو ارزیاب چنین محاسبه گردید 98% برای کدگذاری اعم از اینکه یک واقعه مثبت خنثی یا منفی باشد 91% برای کدگذاری وقایع چه تنش زا باشد و چه نباشد 72% برای کدگذاری منابع تنش و 70% برای کدگذاری استراتژی های غلبه کننده . این ارقام به طور کلی همسانی گسترده میان کدگذاری را نشان می دهد.

هر دوی کدگذاران با ادبیات مکتوب در مورد تغییرات سازمانی و تئوری غلبه بر استرس کاری آشنایی داشته اند.توافق میان کدگذاران با استفاده از فرمول مایلز و هامبرمن (1984) به رسمیت شناخته شد. تعداد توافقات / تعدادکلی توافقات و مخالفت ها.

نتایج

ارزیابی و وقایع

از 28 مصاحبه انجام شده 27 مورد از آنها برای تجزیه و تحلیل مناسب بودند. یکی از مصاحبه شوندگان اطلاعاتی درمورد وقایع وخیم از خود برجای نگذاشته بود و بنابراین از لیست تجزیه و تحلیل حذف شده 27 مصاحبه شونده واجد شرایط ،81 واقعه وخیم را در رابطه با تغییرات در بخش مورد مطالعه شرح دادند. از این 81 واقعه ،58 مورد به عنوان تجارب منفی ،15 مورد به عنوان تجارب بی ربط یا خنثی و 8 مورد به عنوان تجارب مثبت ارزیابی گردید .این ارزیابی های با یافته های کارترایت و کوپر (1997) مبنی بر اینکه ارزیابی های منفی طی تغییرات سازمانی بر شرایط حکمفرماست سازگار است.

وقایع مثبت به طور کلی یک ارتقای شغلی یا فرصت شغلی جدید را در زمان تغییرات با خود به همراه می آورد. به عنوان مثال یک کارمند اجرایی چنین اظهار می دارد که وقایع مثبت یک استراتژی جدید را برای ارتقا کارکنان توسعه می دهد که مثبت تلقی می شود و شانس خوبی برای ارتقا در اختیار افراد قرار می دهد.

32 مورد از وقایع تنش زا ارزیابی شدند . در 44 مورد از وقایع 71 عکس العمل غلبه کننده به گونه از پیش فعالانه ای مورد استفاده قرار گرفته بود. بنابراین از تجربه های تنش زا جلوگیری می کرد. یک نمونه غلبه از پیش فعال شده به شرح زیر است : من می دانستم اگر با رئیس خود روبه رو نشوم دچار تنش خواهم شد بنابراین با او روبه رو شدم و همه چیز تمام شد.

حجم کاری افزایش یافته

حجم کاری افزایش یافته معمولترین منبع ذکر شده تنش است که در 38% از وقایع تنش زا به آن اشاره شده است. تغییرات دگرگون کننده زمان و تلاش زیادی را از جانب بسیاری از کارمندان به خود معطوف می کند. آنها حجم کاری مضاعفی را جهت حذف ساختار و سیستم های تجاری قدیمی و جایگزین کردن ساختار و سیستم های جدید متحمل می گردند. بسیاری از مدیران و کارمندان سطح پایین تر در گروه پروژه شرکت می کنند که همگی آنها برای اجرای تغییرات جدید در صدر وظایف معمول خود مسئولند.

برخی از افراد ادعا می کنند که از منابع کافی جهت اجرای این پروژه به همان کیفیت وظایف معمولی خود برخوردار نیستند. یکی از پاسخ دهندگان اظهار می دارد وظیفه جدید با حجم کاری زیاد بدون توجه مورد انتظار از جانب مدیریت به افراد محول می گردد. هیچ کس از پیش کنترل نمی کند که چه مقدار کار به اشخاص واگذار شده است.

جدول 1

فراوانی عوامل تنش زای ناشی از تغییرات که در وقایع وخیم به آن اشاره شده است

درصد کلی وقایع تنش زا
32=N تعداد عوامل تنش زا

38 12 حجم کاری افزایش یافته

34 11 ابهام / بی ثباتی

28 9 کشمکش میان افراد

22 7 رفتار ناعادلانه

13 4 احساس شکست

آنها صرفا فکر می کنند که کارها به این قسمت محول گردد و شما نیز می توانید آن را انجام دهید و این آن چیزی است که در آن لحظه به وقوع می پیوندد.

بی ثباتی و ابهام

السون و تتریک (1988) پیشنهاد می کنند که ابهام نتیجه غیرقابل اجتناب تغییرات در مقیاس گسترده است. در این بررسی ابهام دومین و رایج ترین منبع تنش پس از حجم کاری افزایش یافته محسوب می شود که رد 34% از وقایع تنش زا به آن اشاره شده است.

هنگامی که اطلاعات جمع آوری گردید اکثر افراد منتظر این هستند که بدانند چگونه وظیفه آنها در سازمان بازسازی شده جدید تغییر می کند یا اینکه آیا شغل خود را از دست می دهند یا خیر. یکی از پاسخ دهندگان اظهار می دارد که یک دوره طولانی ابهام وجود دارد. کل اطلاعات در مورد ساختار شغلی کجاست ؟

مشاهده شده است که بی ثباتی به وسیله کمبود ارائه اطلاعات از جانب مدیریت در مورد خط مشی و دستورالعمل برخورد با این تغییرات تشدید شده است. موارد ابهام از این قبیل است : اعداد و ارقام ازکجا می آید و ما برای بدست آوردن چه چیز تلاش می کنیم و تلاش ما برای رسیدن به کجاست … مدیریت تمامی این موارد کار بسیار مشکلی است. ابهام همچنین از طریق تردید گسترده درمورد مسئولیت مدیریت ارشد به وجود می آید : بسیار واضح است که هیات مدیره به خاطر وقوع تغییرات دچار شکاف گردیده است.

رفتار ناعادلانه

چهارمین مقوله تنش زا که در 22% از وقایع تنش زا آشکار می شود رفتار ناعادلانه است این مقوله جایگزین مقوله قیاسی اختلال در مسیر شغلی می شود.

وقایع تنش زایی که به عنوان وقایع ناعادلانه طبقه بندی شده است شامل وقایعی است که افراد در آن در روابط سازمانی خود با عدم اجرای عدالت مواجه شده اند.سگریس و کلین (1990) مدارکی یافتند که نشان می داد که یک ارزیابی عدم اجرای عدالت از یک احساس عدم تعادل میان تلاش صورت گرفته و پاداش دریافت شده ناشی می گردد و به تنش های روانی ارتباط دارد.

اجرای عدالت برای افراد احترام به همراه می آورد و ارزشهای فردی آنها را مورد تایید قرار می دهد در حالی که تجربه رفتار ناعادلانه از نظر روحی ناراحت کننده و ملال آور است.

تنها 13% از وقایع تنش زا شامل احساس شکست می شوند و تمامی افراد مشارکت کننده تغییر در وظایف اصلی را متحمل می گردند.

احساس شکست به عنوان منبع تنش زا از کمترین امکان وقوع در میان پنج منبع تنش زای ذکر شده در این الگو برخوردار است. اما به هنگام بروز تغییرات در افرادی که به آن دچارمی شوند تاثیر منفی شدیدی می گذارد.

یکی از مسن ترین مصاحبه شوندگان اظهار میدارد که هنگامی که به من ابلاغ شد به بخش دیگری منتقل شده ام آن هم به یک شغل پایین تر احساس پریشانی و درماندگی داشتم در محیط جدید نمی توانستم با دوستانم باشم. من برای شروع کارهای جدید کمی پیرشده بودم.

تعداد عکس العمل های غلبه کننده انواع غلبه

6 ادامه مسئولیت ها غلبه از طریق کار و مرکزیت یافته

5 تفویض اختیار

4 الویت قائل شدن و سازماندهی کردن

4 حمایت عاطفی اجتماعی

3 حمایت اجتماعی سودمند غلبه بر پایه حمایت اجتماعی

7 جستجوی اطلاعات

5 پذیرش بردبارانه

8 تفسیر مجدد مثبت

5 جدایی از کار

5 بی تفاوت بودن پس از کار

3

3 خودداری از رویارویی غلبه از طریق احساسات تمرکز یافته

2 رویارویی

6 خودداری از احساسات

5 تمرکز تخلیه احساسات

71 عکس العمل های غلبه کننده

طبقه بندی روش های غلبه کننده شناختی شامل عکس العمل هایی می شود که معنی یک تجربه تنش زا را کنترل می کند و به غلبه از طریق ارزیابی متمرکز شده که آشفورد (1998) به آن پی برد شباهت دارد و وجه تشابه آنها را در استراتژی های برخورد با تغییرات سازمانی است.

غلبه از طریق کار مرکزیت یافته

ادامه مسئولیت

ادامه مسئولیت عاملی است که از ویژگی غلبه فعالانه در مقیاس غلبه ناشی می گردد. غلبه فعالانه به تمامی تلاش هایی اطلاق می شود که به طور فعالانه ای برای غلبه بر عامل تنش زا به کار برده می شود اما ادامه مسئولیت تنها شامل رفتارهایی می شود که ادامه رفتارهای قبلی برای حل مشکل پیش از آغاز واقعه تنش زا است.

اولویت قائل شدن و سازمان دهی کردن

این عکس العمل های غلبه کننده از ویژگی برنامه ریزی در مقیاس غلبه ناشی می گردد. برنامه ریزی بر تفکر در مورد اینکه چه قدم هایی باید برداریم و چگونه به بهترین نحو با مشکل برخورد کنیم دلالت دارد. این مساله در این مطالعه به عنوان اولویت بندی کردن پروژه های گوناگون وسازمان دهی کردن برنامه های کاری دشوار ارائه شده است.بنابراین آن گروه طبق آن دوباره طبقه بندی شده است.

یک عبارت نمونه که در این طبقه بندی کدگذاری شده است از این قرار می باشد. مهم است که تمامی کارهای خود را اولویت بندی کنیم درست نیست تلاش کنیم همه آنها را یکجا انجام دهیم اولویت بندی و سازمان دهی کردن صرفا یک عکس العمل به فشار کاری بعنوان یک منبع تنش است.

ساعات کاری بیشتر

خودداری از فعالیت های رقابتی یک ویژگی غلبه است که این عامل از آن ویژگی ناشی می گردد. در این تحقیق زندگی خانوادگی خارج از محیط کار یک فعالیت رقابتی است که به علت رویارویی با فشارهای کاری ناشی از تغییرات سازمانی سرکوب شده است. از آنجایی که افراد به علت تعیین فرصت نهایی ساعات بیشتری بر پروژه کار می کنند تا آن را به اتمام برسانند بنابراین دوباره از آن نام برده شده است. یکی از مدیران می گوید : حجم کاری زیادی وجود دارد – من ساعات بیشتری را در اداره سپری می کنم که احساس خرسندی را از من می گیرد و مجبورم هنگامی که در خانه هم کار کنم .

تفویض اختیار

این عامل از اطلاعات حاصل از تحقیقات ناشی شده است و مورد مشابه یا اساسی در مقیاس غلبه ندارد. در واقع نویسنده از این رفتار غلبه کننده که در طبقه بندی روش های غلبه کننده در حال شناخته شدن است آگاهی ندارد. البته تفویض اختیار به عنوان یک استراتژی غلبه کننده جز قلمرو خاص افراد به همراه مسئولیت بخش مدیریت محسوب می شود. در مطالعه اخیر بیش از نیمی از کارکنان بخش مدیریت به طور آشکار ترجیح می دادند به عنوان یک روش غلبه بر فشار کاری ناشی از تغییرات از آن استفاده کنند.

اکنون می توانم اختیارات خود را تا آنجا که ممکن است به دیگران تفویض کنم در جایی که حجم کاری آنقدر زیاد است که اتمام آن غیر ممکن می باشد. بنابراین در این مواقع گروه به کار می آید. مدیر دیگری در پی پروژه مهم و جدیدی که به او محول گردیده و حجم کاری او را افزایش داده بود اظهار می دارد من اختیارات خود را به تعداد زیادی از کارمندان تفویض کردم چرا که در غیر اینصورت مجبور بودم تمامی کار را به تنهایی انجام دهم و در اینصورت کارها به طور نزولی و جانبی پیش می رفت.

غلبه بر پایه حمایت اجتماعی

جستجوی حمایت اجتماعی بر پایه دلایل سودمند از مقیاس غلبه به منظور انطباق با اطلاعات مربوط به بررسی های اخیر به دو عامل تقسیم شده است . حمایت اجتماعی سودمند جستجوی اطلاعات . حمایت اجتماعی سودمند الزاما در همان طبق بندی اصلی خود باقی می ماند و به جستجوی اندرز وهمیاری از جانب دیگران بر می گردد.

یکی از مدیران ارشد به علت پیامد یک سیستم جدید مشکل ساز منابع مناسبی به اداره خود اختصاص نمی دهد. او می گوید من رفتم تا ببینم مافوقم درمورد آن مشکل که واقعا وخیم شده بود چه کاری می تواند انجام دهد. این نوع از حمایت اجتماعی به ویژه از جانب یک مقام بالاتر می تواند جهت رویارویی با پنج عامل تنش زای ناشی از تغییرات که در بالا به آن اشاره شد مورد استفاده قرار گیرد.

جستجوی اطلاعات

جستجوی اطلاعات به تلاش های فعالانه برای کسب اطلاعات درمورد تغییرات از همکاران بر می گردد و صرفا یک عکس العمل بی ثباتی است. یکی از پاسخ دهندگان اظهار می دارد: من باید می رفتم و اطلاعاتی در مورد آن جستجو می کردم به عنوان مثال باید تلاش می کردم تا آنجا که امکان دارد رئیس خود را ببینم . در حالی که حمایت سودمند تحقیق برای کسب یاری درحل یک مشکل است جستجوی اطلاعات به تحقیق در مورد اطلاعات مربوط به تغییرات می پردازد.

جستجوی حمایت عاطفی اجتماعی

این عامل ازمقیاس غلبه بدون تغییر باقی می ماند. این عامل آن دسته از رفتارهای اجتماعی را در بر می گیرد که شامل کسب حمایت عاطفی ،همدردی یا یک گفتگوی خودمانی است به نظر می رسد پدیده غیررسمی شایع پراکنی صورت عملی حمایت عاطفی اجتماعی است به ویژه برای کارمندانی که در سطوح پایین تر سازمان قرار دارند خانمی در مورد حمایت چنین می گوید :واقعا موثر است که هنگام وقوع یک پیشامد ناگوار همصبحتی داشته باشید تا آنچه را که در دل دارید بیرون بریزید .

غلبه ازطریق احساسات تمرکز یافته

خوداری احساسی

این عکس العمل غلبه کننده از ویژگی خود داری در مقیاس غلبه ناشی می شود غلبه از طریق خوداری ،شامل انتظار برای وقوع یک فرصت مناسب جهت انجام کار است و شخص را عقب نگاه می دارد

(کارور و برخی دیگر ،1989)عامل نمایی در این الگو ،خود داری احساسی نامیده می شود ،چرا که مثالهای غلبه از طریق خوداری تنها بر پایه خود داری از احساسات است ،تا اینکه بر پایه خود داری از رفتار باشد .نمونه های معمول خود داری احساسی به شرح زیر است :من تلاش می کنم خونسرد ،متین ،و آرام باشم یا (تلاش می کنم از کوره در نروم ،پس می گویم یک دقیقه منتظر بمانید ،و با حقیقت کنار می آیم )

تمرکز و تخلیه احساسات

این عامل از ویژگی مقیاس غلبه بودن تغییر باقی می ماند این عامل به اظهارات زبانی و باز در مورد احساسات روحی منفی اشخاص با یکد یگر ،برمی گردد یکی از کا رمندان در حضور یکی از افراد هیات مدیره ارشد ،احساسات خود را در زمینه نحوه نادرست اداره تغییرات ،ابراز کرد .او می گوید :من آماده شدم تا نشستی با مدیر داشته باشم ،سعی کردم آرام باشم ،اما بسیار خشمگین شده بودم ،فکر می کردم تمامی این کارها نا عادلانه است .من کاملا در زمینه برخورد با تغییرات با مشکل مواجه شده بودم ،او از عکس العمل من به وحشت افتاده بود از اینکه مجبور شده بودم این کار را انجام دهم احساس انزجار می کردم .

رویارویی و خوداری از رویارویی

این عامل به ویژگی های موجود در مقیاس غلبه ربطی ندارد و طبقه بندی آن به یک نوع غلبه کننده سازمان یافته ،مشکل است ،چرا که آنها استراتژی های چند منظوره محسوب می شوند. تصمیم گرفته شد تا آنها را جز استراتژی های احساسات تمرکز یافته بدانند چرا که آنها در ابتدا برای خنثی ساختن شرایط احساسی وارده مورد استفاده قرار می گرفتند. به عنوان مثال یکی از کارمندان چنین می گوید: من تصمیم گرفتم رئیس خود را ببینم زیرا دلایل کافی داشتم و بسیار دلسرد و ناراحت بودم .

رویارویی و خودداری از رویارویی همچنین می تواند به عنوان یک استراتژی مبنی بر مشکلات متمرکز شده مورد استفاده قرار گیرد. و این مساله باید درک شود که شمول آنها در غلبه از طریق احساسات تمرکز یافته باید به منظور تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد اگرچه با اطلاعات موجود در این مطالعه به بهترین شکل مطابقت دارد.

غلبه از طریق شناخت

تفسیر مجدد مثبت

تفسیر مجدد مثبت از مقیاس غلبه بدون تغییر باقی می ماند. ارزیابی مجدد فرایند تغییر به طور مثبت برای غلبه بر تنش سه شکل اساسی به خود می گیرد. نخست مقایسه مثبت سازمان است. همه سازمان ها این شرایط را پشت سر می گذارند… این مساله غیرقابل اجتناب است … ما از سایرین متفاوت نیستیم . دوم مقایسه مثبت افراد است . من این واقعه را به عنوان حقیقتی می دانم مثل اینکه همگی ما در یک قایق قرار گرفته ایم .سوم شامل تاکید شناختی بر این مطلب است که عوامل تنش زا ماهیتا موقت و زود گذر هستند. من به خود می گویم که این شرایط همیشه ادامه نمی یابد.

جدایی کار و ابزار بی تفاوتی پس از انجام کار

مخالفت احساسی در مقیاس غلبه به تلاش های شناختی برای منحرف ساختن توجه از هدف یا ارزشی اطلاق می شود که عامل تنش زا به وسیله آن اختلال ایجاد می کند. این استراتژی غلبه کننده در این بررسی دو شکل مختلف به خود می گیرد. نخست جدایی از کار است. این استراتژی شامل کوچک شمردن کار از نظر ذهنی و جدایی شخص از آن است.این مساله یک عکس العمل به بی ثباتی در تمامی موارد به استثنای یک مورد است. این یک استراتژی است که تنها توسط دو مورد از پایین ترین سطوح سازمان و کارکنان اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال یکی از کارمندان می گوید : من فکر می کنم این مساله حقیقت دارد چرا که گفتن آن وجهه خوبی ندارد اما من در واقع به شغل خود اهمیت زیادی نمی دهم . من یک زندگی دوست داشتنی در خارج از محیط کار دارم … دوستانی دارم که از مصاحبت با آنها لذت می برم اما در واقع قسمت کاری زندگی من اهمیت چندانی ندارد.

این موارد یافته های السون و تتریک (1988) را منعکس می سازد که اظهار داشتند که کارمندان سطوح پایین تر ممکن است از نظر روانی خود را از بازسازی دور سازند از تفکر در مورد تهدیدات بالقوه خودداری کنند و مفاهیم ضمنی آن را انکار نمایند. (صفحه 375) بر خلاف آن شکل دوم مخالفت ذهنی تنها توسط کارکنان سطوح مدیریتی گزارش شده است. این یک استراتژی شناختی است که شامل بی تفاوت بودن ، تنش ها ، افکار کاری است هنگامی که آنها سرکار حضور ندارند. به عنوان مثال یکی از مدیران چنین می گوید : من کاملا در آن لحظه احساسی برخورد می کنم اما هنگامی که به خانه می رسم کار را کنار می گذارم .

پذیرش

ویژگی پذیرش در مقیاس غلبه در الگوی اخیر محفوظ نگاه داشته شده است . پذیرش معمول ترین مورد استفاده از عکس العمل های غلبه کننده است که در تمامی سطوح سازمان به عنوان روشی برای رسیدن به توافق با توجه به حقیقت شرایط به کار گرفته می شود. به عنوان مثال یکی از کارمندان می گوید : من صرفا فکر می کردم باید با شرایط پیش روم نمی توانم این شرایط را تغییر دهم یا برخورد من با این مساله واقعا این چنین بوده است من اهمیتی به این موضوع نمی دادم . فایده نگرانی در مورد مسائل چیست وقتی که نمی دانید چه اتفاقی در حال وقوع است .قرار نیست چیزی عوض شود. کارترایت و کوپر (1997) ادعا می کنند که پذیرش یک گام لازم در جهت غلبه فعال بر تاثیرات غیرقابل اجتناب تغییرات دگرگون کننده است .

فراوانی انواع روشهای غلبه به عنوان عکس العمل به عوامل تنش زای ناشی از تغییرات
کل شکست مشاجره میان افراد عدم اجرای عدالت بی ثباتی یا ابهام حجم کاری افزایش یافته

19 0 0 0 0 19 غلبه از طریق کار مرکزیت یافته

15 2 4 0 9 0 غلبه از طریق حمایت اجتماعی

21 1 4 2 11 3 غلبه از طریق شناخت

16 1 9 6 0 0 غلبه از طریق احساسات متمرکز شده

71 4 17 8 20 22 مجموع

ارتباط میان عوامل تنش زا و استراتژی های غلبه کننده

تجزیه بیشتر وقایع وخیم که در مصاحبه ها به آن اشاره شده بود نشان داد که میان پنج عامل تنش زای ناشی ازتغییرات و استفاده از استراتژی های غلبه کننده محرز ارتباط وجود دارد. استفاده متفاوت از انواع استراتژی های غلبه کننده در پاسخ به عوامل تنش زای ناشی از تغییرات در جدول شماره 3 نشان داده شده است.

حجم کاری افزایش یافته نخست منجر به غلبه از طریق کار مرکزیت یافته و به میزان کمتر غلبه از طریق شناخت می شود. افراد با تجربه بی ثباتی تنها با استفاده از حمایت های اجتماعی و استراتژی های غلبه از طریق شناخت روبه رو می شوند. با بی عدالتی از طریق استفاده از عکس العمل های شناختی و احساسی برخورد می شود.

مشاجره میان افراد از نخست منجر به غلبه از طریق احساسات متمرکز شده می شود البته به میزان کمتری از حمایت اجتماعی و عکس العمل های شناختی نیز استفاده می شود. با احساس شکست از طریق تمامی روش ها به جز غلبه از طریق کار متمرکز شده برخورد می شود. غلبه از طریق شناخت تنش زاترین منبع غلبه کننده غیر اختصاصی است به طوری که در عکس العمل به تمامی پنج عامل تنش زا مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که غلبه از طریق کار مرکزیت یافته تنش زاترین عکس العمل اختصاصی است این مورد تنها در پاسخ به حجم کاری افزایش یافته اتفاق می افتد . جدول شماره 1 خلاصه ای است که نشان می دهد چگونه انواع عوامل تنش زا و استراتژی غلبه کننده در الگوی فرایند موقت غلبه بر تنش قرار می گیرند تا با تغییرات سازمانی دگرگون کننده روبه رو شوند. ضخامت فلش ها ،شدت ارتباط میان متغیرها را نشان میدهد.

بحث

بررسی اخیر فرایندهایی را مورد تاکید قرار می دهد که میان تغییرات دگرگون کننده و عکس العمل های فردی به این تغییرات وساطت می کنند. در ادبیات مکتوب تحقیقات تجربی کمی در مورد اینکه چگونه تغییرات به یک تجربه تنش زا تبدیل می شوند وجود دارد. کالکن ،گریفیتس و رایل – گونزالز (2000) به آن اشاره کرده اند :

به تغییرات اغلب به عنوان یک مخاطره روانی اشاره شده است .هر چند در ادبیات مکتوب مشخص نیست که آیا تغییر در نفس خود تنش زا است یا مخاطره آمیز یا اینکه آیا ماهیت تنش زای یحتمل آن به علت بی ثباتی و کمبود کنترل است که اغلب به آن اشاره می شود (صفحه 75)

این مطالعه پیشنهاد می کند که تغییرات دگرگون کننده یعنی بزرگترین سطح تغییرات در یک شرکت در نفس خود یک مخاطره روانی است : تنها 40% از وقایع در رابطه با تغییرات تنش زا ارزیابی شده اند .

ادامه مسولیت غلبه از طریق کار حجم کاری افزایش یافته

اولویت بندی و سازماندهی

ساعات کاری بیشتر

تفویض اختیار

حمایت اجتماعی مفید غلبه بر پایه حمایت اجتماعی بی ثباتی

حمایت اجتماعی عاطفی

جستجوی اطلاعات

پذیرش بردبارانه غلبه از طریق شناخت مشاجره میان افراد تغییرات دگرگون شده

تفسیر مجدد مثبت

بی تفاوتی پس از کار

جدایی از کار

تخلیه احساسات غلبه از طریق احساسات متمرکز شده احساس شکست

خودداری احساسی

رویاروییرفتار ناعادلانه

خودداری از رویارویی

تغییرات دگرگون کننده می تواند یک منبع فرصت باشد که می توان به طور موفقیت آمیز و بازدارنده بر آن غلبه کرد. اطلاعات حاصل از مطالعات پیشنهاد می کند که تغییرات دگرگون کننده می تواند عامل تنش زای محرز را در محیط کار وخیم تر یا آن را تشدید کند که این عوامل منحصر به تغییرات دگرگون کننده نیست : حجم کاری افزایش یافته ، بی ثباتی / ابهام ، مشاجره میان افراد ، عدم اجرای عدالت و شکست .

این مطالعه به گونه مشابه ای نشان می دهد که استراتژی های غلبه کننده که برای برخورد با تغییرات مورد استفاده قرار می گیرند استراتژی های شناختی و رفتاری هستند که در بسیاری از شرایط متفاوت دیگر به جز زمان تغییرات ، مورد استفاده قرار می گیرند. این مساله با نظریات شاو ، فیلدز، تکر ،و فیلشر (1993) منافات دارد آنها ادعا داشتند که افراد استراتژی های غلبه کننده مناسبی برای برخورد با بازسازی سازمانی ندارند .کارمندان در این مطالعه انواع گسترده ای از استراتژی های غلبه کننده را در اختیار دارند که به وسیله آنها با تنش ناشی از تغییرات مبارزه می کردند تعدادی از این موارد مانند تفویض اختیار ، رویارویی ، قبلا در الگوهای غلبه بر تغییرات ، جایگاهی نداشتند. سه ویژگی پرسشنامه غلبه بر تنش در این طبقه بندی گنجانده نشده بود.

انکار به عنوان یک عکس العمل غلبه کننده توسط هر یک از شرکت کنندگان نشان داده نمی شد. این مساله به این دلیل است که تغییرات سازمانی هنگامی که به طور رسمی توسط مدیریت ابلاغ می گردد واقعه ای است که انکار آن توسط افراد درون سازمان غیرممکن است. یا می توان به سادگی گفت که اگر افراد در شرایط انکار باشند متناقض است که از آنها انتظار داشته باشیم که از اینکه در این شرایط هستند آگاهی داشته باشند و گزارش آن را در مصاحبه خود ذکر کنند. مخالفت رفتاری که در ابتدا در محیط کار بصورت غایب باقی می ماند به عنوان یک عکس العمل غلبه کننده شخصی ذکر نشده است اگر چه چندین شرکت کننده به آن اشاره ضمنی داشته اند مبنی بر این که این استراتژی از جانب دیگر کارمندان اجرا شده است این مساله پیشنهاد می کند که شاید ماهیت بررسی حضوری از پذیرش چنین رفتار غایبی از جانب کارمندان جلوگیری می کند وبنابراین فقدان این ویژگی ممکن است یک اشتباه نوع II تلقی گردد. در پایان بازگشت به مذهب در لیست نهایی موارد غلبه کننده ذکر نشده است هیچ شرکت کننده ای به استفاده از این استراتژی اشاره ای نکرده بود. در اینجا فقدان اطلاعات ممکن است به علت انتخاب یک فرد غیر مذهبی باشد یا به علت خودداری از صحبت در مورد مسائل مذهبی در یک جو اداری است.

بررسی اخیر نقاط ضعف گوناگونی در زمینه مجموعه روشها دارد به علت محدود بودن زمان جمع آوری اطلاعات یک استراتژی تک روشی متقبل گردیده است که اطلاعات در آن تنها بوسیله مصاحبه جمع آوری می شود به طور مطلوب مطالعه از منابع اطلاعات گوناگونی برای بدست آوردن مفهوم کامل سازمان و تغییرات استفاده کرده است .

آشفورد از مزایای یک روش روان شناسانه برای درک پیچیدگی های غلبه بر تنش سخن به میان می آورد تحقیقات آتی از محدودیت زمانی کمتری برخوردار است بنابراین از مشاهده در کنار مصاحبات نیمه ساختاری استفاده می کنند.در مورد اهمیت استراتژی های غلبه کننده که در پس آگاهی هشیارانه اجرا می شود مطالبی می نویسد. این مطالب از طریق گزارش شخصی از افراد کسب نمی گردد هر چند از طریق جزئیات مشاهده رفتاری می توان آنرا استنتاج کرد بنابراین مطالعاتی که شامل مشاهده و همچنین گزارش شخصی است ممکن است به روش های غلبه کننده ای دست یابد که روش های مرسوم بیشتری را نفی می کند.

مصاحبات در طول فرایند تغییرات بر یک نکته خاص تکیه دارد یک استراتژی پر بار و بالقوه تاثیرات امتداد یافته تغییرات را در افراد از طریق جمع آوری اطلاعات در حد فواصل مختلف ملی تغییرات مورد مطالعه قرار می دهد این مساله در صورتی تایید می شود که استراتژی های غلبه کننده در فرایند تغییرات دگرگون کننده بصورت مرحله ای باشند و یا در تمام مدت به طور پیوسته مورد استفاده قرار گیرند.

روش متقبل شده ماهیتا تحقیقی و باز است و صحت خارجی یافته های آن سوال برانگیز است هر چند تحقیقات آزمایشی مانند مطالعه حاضر نخستین قدم برای فرایند تشکیل الگوهای تغییرات است که می تواند در آینده به محیط های سازمانی مختلف تعمیم داده شود همانگونه که هاچیلد می نویسد : ما باید از بر شمردن موارد قبل از اینکه دقیقا بدانیم آنها چیستند خودداری کنیم .

محتمل ترین مورد تعمیم این الگو مربوط به سایر بخش های دولتی یا عمومی است چرا که نقاط مشترکی در زمینه فرهنگ روش مدیریتی و کارکنان بخش خدمات شهری دارند هرچند زمینه هایی برای امکان تعمیم به سایر شرایط تغییرات و سازمان ها وجود دارد .

سه مورد از پنج عامل تنش زا به عنوان مشکلاتی در رابطه با تغییرات سازمانی در مقیاس گسترده شناخته شده اند. هشت مورد از پانزده استراتژی غلبه کننده در الگوی آشفورد برای غلبه بر تغییرات گنجانده شده است یازده مورد از عکس العمل های غلبه کننده بر پایه ویژگی های مقیاس غلبه است که یک طبقه بندی کلی از رفتارهای غلبه کننده محسوب می شود این طبقه بندی پیشنهاد می کند که متغیرها در این الگو همگی خاص یک شرایط نیستند. و ممکن است خارج از این شرایط نیز صحت داشته باشند .

یک روش دیگر برای ارزیابی صحت خارجی یافته های این مطالعه از طریق تحقیقات کمی با افراد مورد آزمایش بیشتر و اطلاعات بدست آمده طی فواصل زمانی حاصل می گردد تجزیه و تحلیل چندگانه می تواند روابط قابل پیش بینی را در الگو ارزیابی کند و روابط میان عوامل تنش زا و استراتژی های غلبه کننده را روشن تر سازد. تجزیه و تحلیل این عوامل می تواند برای تایید یا عدم تایید ساختار انواع غلبه کننده در الگوی مورد استفاده قرار گیرد.

الگوی مشتق شده از اطلاعات حاصله یک الگوی احتمالی است اما نشانگر تلاشی است برای بدست آوردن اطلاعاتی فرای توصیفات طبقه بندی شده ساده از روشهای غلبه کننده و به سوی ارائه یک چارچوب تحقیقاتی بر مبنای فرایند ها برای غلبه بر تغییرات دگرگون کننده پیش می رود.

حرکت از توصیف ساده به توضیح بر مبنای فرایند ها یک عنصر مهم در تحقیقات کمی است. معمولا نام بودن یا طبقه بندی کردن مسائل کافی نیست .ما احتیاج داریم که الگوها مراجع و علل قابل قبول را درک کنیم این مطالعه نشان می دهد که تغییرات انواع کلی و محرز عوامل کاری تنش زا را تشدید می کند و این عوامل تنش ناممکن است . با استفاده از عکس العمل های غلبه کننده خاص ارتباط داشته باشد این تحقیق یک حرکت آزمایشی در جهت توضیح مکانیسم فرایندهایی است که طی تغییرات سازمانی دگرگون کننده به تنش و عکس العمل های غلبه کننده منجر می شود.

ضمیمه

الگوی سوالات در مورد وقایع وخیم

توصیف واقعه

سوال 1: ممکن است واقعه اول ،دوم ، سوم را توصیف دهید ؟

تحقیقات و بررسی های نامحدود

بررسی 1: آیا می توانید کامل تر توضیح دهید ؟

بررسی 2: منظور شما درباره این مورد چیست ؟

بررسی 3: در مرحله بعد چه اتفاقی رخ داد ؟

ارزیابی واقعه

سوال 2: آن واقعه از نظر شخصی برای شما چه مفهومی داشت ؟

سوال 3: بطور کلی آیا آن واقعه تاثیر مثبت یا منفی بر شما برجای گذاشت؟

سوال 4: اگر تاثیر منفی بوده است آیا آن واقعه در شما ایجاد تنش کرد ؟

در صورت تنش زا بودن واقعه بررسی و تحقیقات نامحدود :

بررسی 1:از چه طریقی در شما ایجاد تنش کرد ؟

بررسی 2: چرا در شما تنش ایجاد شد ؟

عکس العمل های غلبه کننده

سوال 5: شما برای برخورد با آن چه اقدامی انجام دادید ؟

سوال 6: چگونه بر آن غلبه کردید ؟

سوال 7: آیا از استراتژی هایی برای برخورد با تنش استفاده کردید ؟

سوال 8: آیا شخص دیگری در برخورد با تنش شما را یاری کرد ؟

بررسی و تحقیقات نامحدود

بررسی 1: به چه طریقی به شما کمک کرد ؟

بررسی 2: چرا با این روش بر آنها غلبه کردید؟

مراجع

آشفورد 1988استراتژی های فردی برای غلبه بر تنش حین تغییرات سازمانی نشریه مهارت رفتاری کاربردی ، 36-19

آسپینوال ، ال ، جی و تیلور .اس . ای 1997یک بخیه در زمان : توانایی کنترل و غلبه از پیش فعال شده . مجله روانشناسی ،121-436-417

بگلی ، تی . ام 1998 استراتژی های غلبه کننده به عنوان پیشگویان پریشانی کارکنان و استحکام سازمانی : یک تجزیه و تحلیل طولی . نشریه روانشناسی سازمانی و شغلی ،71 و 305 و 329

کالان . وی . چی 1993 استراتژی های فردی و سازمانی برای غلبه بر تغییرات سازمانی، کارو تنش ،7،63،75

کارترایت . اس . کوپر . سی . ال 1997 مدیریت تنش کاری هزاران کارور ، سی ، اس ،اسکیر ، ام ،اف و وینتراب ،جی ،کی 1989 ارزیابی استراتژی های غلبه کننده : یک شیوه بر پایه تئوری . نشریه شخصیت و روانشناسی اجتماعی 56،267،283

کاکس ، تی ، گریفیتس ،ای ،جی و رایل – گانزالز ایی 2000 تحقیقات در مورد تنش کاری ، لاکزمبورگ ، موسسه اروپایی برای سلامت و امنیت در محیط کار ، دفتر نشریات اداری جوامع اروپایی بازیابی شده از http://osha.eu.int

دو ، پی ،کاکس ، تی و فرگوسن ،ایی 1993 استراتژی فردی برای غلبه بر تنش کاری: کارو تنش 15،5،7

دانفی ،دی و استیس ،دی ، 1993،مدیریت استراتژیکی تغییرات اداری ،ارتباطات انسانی ،46،905،919

فرگوسن،ای ،1992،تنش ،شخصیت وسلامتی ، پایان نامه انتشار نیافته دکترا دانشگاه ناتینگهام انگلستان

فولکمن ،اس 1984، کنترل شخصی و تنش و فرایند های غلبه کننده ، تجزیه و تحلیل تئوری ،نشریه شخصیت و روانشناسی اجتماعی 46،839،852

فولکمن ، اس ، ومسکو ویتز ،جی ،تی 2000 راههای جدید در تحقیقات روشهای غلبه کننده ،روان شناس آمریکایی ،55،650661

هرچیلد ،آر 1993 مقدمه. احساسات در سازمان ها

  • ۹۶/۱۰/۰۱
  • milad milad

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی